تحقیق نقش ارث در بزهکاری در 21صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق نقش ارث در بزهکاری در 21صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق نقش ارث در بزهکاری در 21صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

تحقیق نقش ارث در بزهکاری که در 21 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

 

 

مقاله حاضر به نام نقش ارث در بزهكاري شامل بخش هاي زير مي باشد :

 

  • نقش وراثت و محيط و عوامل غير ارثي در بزه.
  • آيا امكان دارد انسان ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟
  • علل رفتار غير عادي و نا بهنجاري هاي رواني .
  • خصوصيات رفتارهاي بزهكارانه وراثتي در انسان .
  • اصل وراثت از سنن غير قابل تبديل الهي است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محيط» ، سهم بسزايي در ميان بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و تأثيري كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد . ( سايت اينترنتي گوگل )

وراثت : يكي از عواملي كه شخصيت فرد را تحت تأثير خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نيز واقع شده است ، عوامل ارثي مي باشد . همان طور كه انسان از لحاظ مالي وارث بستگان خود مي باشد ، ممكن است از نظر فردي نيز وارث استعدادهاي نياكان خود و صفات خوب و بد آنها كه از راه وراثت به او منتقل مي شود ، باشد . شباهت ظاهري والدين با كودكان چون رنگ چشم يا سفيدي چهره و مقايسه رفتارهاي پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربيت ، مهرورزي و مانند اينها ، وراثت را هميشه به عنوان يك پديده قابل تأمل مطرح كرده است . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با كلمه «عرق» ياد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتي غير ارثي : قبل از انعقاد نطفه و تشكيل جنين ، عوامل ارثي به نحوي از طريق ژنها در شخصيت افراد مؤثر واقع مي شود . عوامل ديگري نيز وجود دارند كه از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنين اثر مي گذارد و تأثير هر يك از عوامل در شخصيت طفل غير قابل انكار مي باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگي و عوامل مربوط به دوران زايمان تفكيك مي شود . ( همان منبع )